Gebruiksvoorwaarden voor "Reuma?"

Laatst bijgewerkt op 11-12-2020

1. INLEIDING

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de tool “Reuma?”. De tool (service) wordt aangeboden via de website rheumatic.elsa.science/nl/ ( “website”). Wij zijn Elsa Science AB, bedrijfsregistratienummer 559105-5479 en zijn geregistreerd op het adres: Västmannagatan 4 111 24, Stockholm, Zweden (hierna "wij", "onze", "ons" of het "bedrijf"). Door gebruik te maken van deze tool ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Je gaat een overeenkomst met ons aan. Als je niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden, vragen we je vriendelijk om geen gebruik te maken van de tool.

2. DE TOOL

"Reuma?" is een online tool die je helpt bij het verkrijgen van een overzicht van je klachten (symptomen) die mogelijk verband houden met een reumatische aandoening of een gewrichtsprobleem, zodat je je klachten (symptomen) gemakkelijker met je huisarts kunt bespreken. Het geeft geen diagnose of aanbevelingen of je al dan niet medische hulp moet zoeken.

Iemand die de tool of een deel daarvan gebruikt, wordt in deze servicevoorwaarden beschreven als de "gebruiker". Jij bent dus als ‘gebruiker’ partij in deze gebruiksvoorwaarden, als je van deze tool gebruik maakt. Mensen jonger dan 18 jaar mogen de tool niet gebruiken zonder toestemming van de ouders.

3. TOEGESTAAN GEBRUIK

Je mag “Reuma?” gebruiken voor de beoogde doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Op voorwaarde dat je deze gebruiksvoorwaarden niet schendt, krijg je een niet-exclusieve licentie om de tool te gebruiken voor het beoogde doel. Je mag de licentie niet overdragen aan een andere partij en behouden wij ons het recht voor om de licentie in te trekken als je de gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins naar eigen goeddunken gebruikt, aangezien de tool gratis is.

Je mag "Reuma?" niet geheel of gedeeltelijk kopiëren of wijzigen, decompileren (uit elkaar halen), wijzigen of reverse-engineering uitvoeren op "Reuma?" of onderdelen daarvan. Het is niet toegestaan ​​om de broncode of de functionaliteit ervan opnieuw te creëren, te kopiëren of kopieën van de software te maken die verder gaan dan wettelijk is toegestaan.

Je mag de tool niet gebruiken om virussen, Trojaanse paarden of soortgelijke programma's te verspreiden, of om de service automatisch te schrappen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten op “Reuma?” berusten bij ons of zijn aan ons in licentie gegeven. Geen enkel deel van deze gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als een overdracht van enig intellectueel eigendom of andere rechten aan jou of aan een andere partij.

5. VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Je privacy is belangrijk voor ons en we verklaren hierbij dat we “Reuma?” nooit aan een derde partij verkopen, overdragen of anderszins toestaan ​​om toegang te krijgen tot je persoonlijke informatie, zonder je toestemming of buiten hetgeen uitdrukkelijk is vermeld in ons privacybeleid.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De tool wordt geleverd "in de huidige staat". Jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van de tool en het gebruik is op eigen risico. We bieden geen garanties - direct, impliciet of anderszins - met betrekking tot de beschikbaarheid, kwaliteit, capaciteit voor een bepaald doel, geschiktheid of nauwkeurigheid van de tool. In geen geval zijn wij jegens jou aansprakelijk voor schade, verlies of claims die voortvloeien uit of verband houden met de tool voor een bedrag van meer dan €100 in totaal.

Je accepteert dat er situaties kunnen zijn waarin de dienst “Reuma?” niet beschikbaar zal zijn vanwege, maar niet beperkt tot, onderhoud, fouten of andere omstandigheden buiten onze controle.

Wij zijn niet aansprakelijk namens jou voor claims die tegen jou worden gericht door een derde partij. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat we niet verplicht zijn om de tool te onderhouden, te ondersteunen, te upgraden of bij te werken. Voor zover toegestaan ​​onder dwingende wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk namens jou of een derde partij voor enige directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verminderde omzet, stopzetting of verlies van goodwill voortvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of de tool.

7. SCHADELOOSSTELLING

Je bent aansprakelijk jegens ons voor alle schade die aan ons of derden wordt toegebracht als gevolg van het overtreden van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot misbruik van de tool. Bovendien verbind je je ertoe om ons te vrijwaren met betrekking tot alle claims, kosten (inclusief redelijke juridische kosten), schade, uitgaven, schade en verliezen die ons op enigerlei wijze zijn toegebracht als gevolg van het overtreden van deze gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke wetgeving.

8. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN EN DE TOOL

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op de website is geplaatst. We zullen de datum van onze laatste update van de overeenkomst noteren op de eerste pagina van deze overeenkomst. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze algemene voorwaarden. Als je de tool blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, wordt dit beschouwd als je definitieve aanvaarding van alle wijzigingen in deze overeenkomst. Als je ontevreden bent als gevolg van dergelijke wijziging(en), is je enige verhaalsmogelijkheid om het gebruik van de tool onmiddellijk te staken.

9. OVERDRAGEN

Je mag je rechten, verplichtingen of licenties niet toekennen of overdragen, zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden toekennen of overdragen zonder je toestemming en zonder je hiervan op de hoogte te stellen.

10. TOEPASSING VAN RECHT EN GESCHILLEN

Deze servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wetgeving, zonder toepassing vancollisieregels (botsing van wetten van verschillende landen).

Geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in samenhang met deze servicevoorwaarden, of in gevallen van schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zullen uiteindelijk worden beslecht door Zweedse rechtbanken, met de Rechtbank van Stockholm in eerste aanleg, tenzij anders bepaald door dwingend recht.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Elsa Science AB

Bedrijfsregistratienummer: 559105-5479

Adres: Västmannagatan 4

Postcode: 111 24 Stockholm

Land: Zweden

E-mail: support@elsa.science