Privacybeleid voor de tool "Reuma?"

Laatst bijgewerkt op 4-10-2022

Bij Elsa Science AB (hierna ook wel "Elsa" of "wij" genoemd) respecteren we jouw privacy en verklaren wij dat we je persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en alle andere toepasselijke privacywetgeving.

Het privacy beleid is gericht op gebruikers van de tool "Reuma?". Elsa levert deze dienst via de website rheumatic.elsa.science/nl/ . Elsa is de gegevensbeheerder voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je de tool “Reuma?” van Elsa via de website gebruikt. Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden(url) voor een meer precieze beschrijving van onze tool.

We verklaren dat Elsa jouw persoonlijke gegevens nooit zal verkopen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde partij zonder je uitdrukkelijke toestemming of op een manier die niet uitdrukkelijk is vermeld in dit privacybeleid. Mocht je het gevoel hebben dat er iets onduidelijk is of wanneer je bezwaren hebt tegen de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO@elsa.science.

1. CONTACTGEGEVENS FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)


Elsa Science AB

Ondernemingsnummer 559105-5479

Luntmakargatan 26

111 37 Stockholm, Sweden

E-mail: hello@elsa.science

Functionaris Gegevensbescherming (FG): Sally Robertson

E-mail: DPO@elsa.science

2. WELKE INFORMATIE HEBBEN WIJ OVER JE VERZAMELD?

Wanneer je de – tool gebruikt, worden bepaalde stukjes informatie automatisch verzameld. Zoals informatie over je taalinstellingen en informatie over je identificatie- en besturingssysteem, evenals andere technische informatie over je apparaat. We kunnen ook cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om dergelijke gegevens te verzamelen. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je bij punt 8 hieronder.

De antwoorden die je invult in de tool “Reuma?” worden alleen lokaal verwerkt in je web browser en opgeslagen in de URL (het webadres) van de resultaatpagina. Door het op deze wijze te bewaren, kun je de resultaten inzien op elk gewenst moment. Je data worden niet verwerkt of opgeslagen op een externe server.

3. HET DOEL EN DE RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Ontwikkeling van de - tool

Elsa analyseert jouw gebruik van de tool om deze voor andere gebruikers te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Een dergelijke verwerking vindt alleen plaats als uit een afweging test blijkt dat Elsa's belang bij het ontwikkelen en verbeteren van de dienst en nieuwe producten zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene bij het beschermen van hun gegevens.

4. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om Elsa op de best mogelijke manier te laten werken, moeten we je persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, zodat zij bepaalde taken namens ons kunnen uitvoeren. Deze serviceproviders verwerken gebruikersgegevens en helpen ons om de service te leveren. Ze doen dit in overeenstemming met het huidige privacybeleid en de specifieke doeleinden die worden beschreven bij punt 3 hierboven. Serviceproviders waarmee we samenwerken zijn Amazon Web Services (alleen als je ervoor kiest om de functie "afdrukken naar pdf" te gebruiken) en Google Analytics (gegevens over hoe de tool wordt gebruikt). Als een derde partij persoonsgegevens namens ons verwerkt (bijvoorbeeld Amazon of Google), zijn deze gebonden aan gegevensverwerkingsovereenkomsten en aan beveiligings- en vertrouwelijkheidsvereisten die in overeenstemming zijn met de AVG en van toepassing zijnde privacywetgeving. Wel zijn wij te allen tijde verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens en andere informatie - en dat geen enkele dienst van een derde partij aanvullende rechten kan verwerven anders dan die waarin wordt voorzien in dit privacybeleid.

5. GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN BUITEN DE EU / EER

Elsa streeft ernaar je persoonsgegevens altijd te verwerken binnen de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER). In gevallen waarin je persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EU / EER en naar een land dat niet wordt geacht een passend beschermingsniveau te bieden, zullen we passende beveiligingsmaatregelen nemen voordat met een dergelijke overdracht wordt begonnen. Voorbeelden van dergelijke beveiligingsmaatregelen zijn onder meer de standaardclausules van de Europese Commissie.

6. JOUW RECHTEN

De persoonsgegevens die Elsa van jou verwerkt, moeten correct zijn. Mocht blijken dat je gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan heb je te allen tijde het recht om correctie of aanvulling daarvan te verzoeken. Je hebt in bepaalde omstandigheden ook het recht om:
I) te verzoeken dat je persoonlijke gegevens worden verwijderd,
II) te verzoeken dat de verwerking van je persoonlijke gegevens wordt beperkt,
III) bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens, inclusief het verzoek dat deze gegevens niet worden verwerkt of gebruikt voor direct marketing of analytische doeleinden (zelfs profilering voor zover dit verband houdt met direct marketing) en
IV) verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens aan jou of een andere persoon in een elektronisch formaat.

Je hebt ook te allen tijde het recht om informatie op te vragen over welke persoonsgegevens Elsa van jou verwerkt in haar hoedanigheid van verwerking verantwoordelijke. Deze informatie wordt over het algemeen gratis verstrekt. Stuur je verzoek via email naar DPO@elsa.science (voor andere contactgegevens zie punt 1). Registeruittreksels met details van jouw persoonlijke gegevens worden normaal gesproken binnen een maand na aanvraag verzonden.

Als je bezwaar maakt tegen onze gegevensverwerking, mag Elsa je persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we een andere rechtsgrondslag hebben voor de verwerking dan een afweging van belangen, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking wordt uitgevoerd met het doel juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als je bezwaar betrekking heeft op een verwerking die wordt uitgevoerd voor doeleinden van direct marketing, dan heeft Elsa niet langer het recht om je gegevens voor dit doel te verwerken (tenzij we een wettelijke basis hebben voor verwerking anders dan een belangenafweging).

Als je vragen hebt over hoe Elsa je persoonsgegevens verwerkt of als je een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan gerust contact op met Elsa (zie contactgegevens hierboven bij punt 1).

7. JE KUNT JE TOESTEMMING OP ELK MOMENT INTREKKEN

Als je ons toestemming geeft om je persoonlijke gegevens te verwerken, kun je je toestemming op elk moment intrekken (zonder dat dit de rechtmatigheid aantast van enige gegevensverwerking die plaatsvond voordat je toestemming werd ingetrokken). In dat geval heeft Elsa niet langer het recht om de gegevensverwerking in kwestie voort te zetten (tenzij er een andere wettelijke basis is voor de verwerking). Als je je toestemming wilt intrekken, vragen wij je contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid (zie contactgegevens hierboven bij punt 1). Geef aan in hoeverre je je toestemming wilt intrekken, dat wil zeggen of je de toestemming voor alle gegevensverwerking wilt intrekken of alleen voor bepaalde soorten.

8. COOKIES, BAKKEN EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

We verzamelen informatie met behulp van technologieën zoals cookies, bakens en lokale opslag ( dat wil zeggen op je webbrowser of apparaat). Binnen dit privacybeleid gebruiken we de term 'cookies' om te verwijzen naar alle technologie, inclusief gegevens en tekst, die we opslaan in je webbrowser of apparaat.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij elk bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, smartphone of ander apparaat. Cookies kunnen ons onder andere helpen om je te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, en ze stellen ons ook in staat om je een veiligere en operationeel stabiele tool te bieden.

Elsa gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om bepaalde functies binnen de -tool mogelijk te maken en om je keuzes en instellingen te onthouden wanneer je de tool weer gebruikt.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om de vraag naar onze tool te meten, om te bestuderen hoe het wordt gebruikt en om gegevens te verzamelen over hoe het tijdens het gebruik functioneert. De informatie die we verzamelen, wordt vervolgens gebruikt om de tool te onderhouden en te verbeteren.

Cookies van derden

We kunnen onze partners ook toestaan ​​om cookies binnen onze diensten te gebruiken voor dezelfde doeleinden die hierboven zijn beschreven. Externe leveranciers kunnen ook namens ons cookies gebruiken in overeenstemming met de doeleinden die hierboven zijn beschreven. We gebruiken cookies van Google Analytics om te analyseren hoe de tool wordt gebruikt.

Bij de meeste webbrowsers kan de gebruiker beslissen hoe cookies moeten worden beheerd. Je kunt je webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd of bepaalde soorten cookies worden verwijderd. Als je besluit om cookies te blokkeren, kunnen bepaalde functies binnen de - tool worden aangetast of volledig worden verwijderd, omdat ze het gebruik van cookies vereisen om te werken. Meer algemene informatie over cookies vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Je kunt meer algemene informatie over cookies vinden op de website van de Swedish Post and Telecom Authority (www.pts.se) of op de vergelijkbare Nederlandse website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies.

9. CONTACT OVER GEGEVENSBESCHERMING

Als je vragen hebt over onze verwerking van je persoonlijke gegevens, dit privacybeleid of welke andere factoren van toepassing zijn op de bescherming van je privacy, of als je je rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: DPO@elsa.science of Elsa Science AB, Västmannagtan 4, 111 24, Stockholm.

10. HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de AVG of de toepasselijke privacywetgeving, kun je een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. In Zweden is dat de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit, hun website is: www.datainspektionen.se.

11. KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN

We kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op de website is geplaatst. We zullen de datum van onze laatste update van de overeenkomst noteren op de eerste pagina van deze overeenkomst. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze algemene voorwaarden. Als je de tool “Reuma?” blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, wordt dit beschouwd als je definitieve aanvaarding van alle wijzigingen in deze overeenkomst. Als je ontevreden bent als gevolg van dergelijke wijziging(en), is je enige verhaalsmogelijkheid om het gebruik van de tool onmiddellijk stop te zetten.